Truy cập

Hôm nay:
32
Hôm qua:
316
Tuần này:
654
Tháng này:
4194
Tất cả:
267048

Công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp xã Thiệu Duy

Đăng lúc: 04/03/2021 (GMT+7)
100%

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021.

Bài viết: Công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp xã Thiệu Duy

Kính thư: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày ngày nay” như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu.

Đối với tỉnh Thanh Hóa nói chung và trên địa bàn xã nhà nói riêng, sau hơn 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững; nội lực của xã được củng cố, tăng cường, xây dựng thành công xã chuẩn nông thôn mới, trước những khó khăn, thách thức chưa từng có do tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19. Kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền nhân dân của xã đã chủ động, tích cực, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tập trung mọi nỗ lực ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, hoàn thành toàn diện “mục tiêu kép”, giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”, Tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã với nhiều đổi mới, gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Những kết quả đậm nét, quan trọng trong năm 2020 đã tạo dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa quyết định hoàn thành cơ bản các mục tiêu của cả giai đoạn 2016 - 2020, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, sức mạnh mới cho Ðảng bộ và Nhân dân xã nhà vững bước trong chặng đường tiếp theo . Đây chính là yếu tố rất quan trọng để chúng ta chuẩn bị tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn.

Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Đảng lãnh đạo; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã cũng như Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã và đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn đối với tổ chức, hoạt động của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp nối thành công của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ, Nhân dân và của cả hệ thống chính trị của xã trong năm 2021.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã thực sự là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân địa phương, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín xứng đáng đại diện cho Nhân dân địa phương tại Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử của xã yêu cầu cấp ủy đơn vị, trưởng các cơ quan và ngành cùng toàn thể nhân dân trong xã cần tập trung thưch hiện tốt 1 số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, Ban Thường vụ xã thành lập Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí trong Ban thường vụ cấp ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ xã và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội xã để lãnh đạo công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp ở địa phương. Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí bí thư Đảng ủy và phải chịu trách nhiệm toàn diện về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương.

Hai là, Cấp ủy đơn vị, cơ quan tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử đến cán bộ, nhân dân của đơn vị, để kịp thời quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Yêu cầu tất cả các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được lựa chọn tham gia Ban chỉ đạo, tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử (ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử) phải nắm chắc, hiểu sâu đầy đủ nội dung quy định của pháp luật của các văn bản (khi cử tri hỏi phải tuyên truyền, giải thích một cách thuyết phục rõ ràng, cấp dưới hỏi cấp trên phải trả lời được ngay, không chung chung đại khái…).

Ba là Thực định đúng các quy trình, các bước thheo hướng dẫn. Tập trung lãnh đạo thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử: Thành lập Ủy ban bầu cử xã, Thành lập tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, xong trước ngày 03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử).

Bốn là, Phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, trung thành với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có trình độ, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lợi; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND các cấp.

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi cấp hành chính phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và đơn vị hành chính cấp dưới (đối với cấp tỉnh, cấp huyện), các thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn; có đại diện các thành phần xã hội nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi và đáp ứng được 3 yêu cầu sau đây:

(1) Đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND (cả 3 cấp phấn đấu đạt trên 30%).

(2) Đảm bảo đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

(3) Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) từ 15% trở lên trên tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và phải đạt tỷ lệ trúng cử ít nhất là 10% (cần đặc biệt quan tâm rà soát, phát hiện các nhân tố nữ, trẻ được đào tạo cơ bản để giới thiệu ứng cử và bầu làm đại biểu HĐND tạo điều kiện rèn luyện, đào tạo, bổ sung cán bộ đã trải qua thực tiễn trong môi trường hoạt động của HĐND, tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp).

Năm là, Việc xác định số lượng và lựa chọn đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách để đảm nhận các chức vụ chủ chốt của HĐND và việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt UBND các cấp phải căn cứ vào phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó đặc biệt lưu ý lựa chọn những cán bộ có năng lực triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là năng lực thực thi pháp luật toàn diện trên các lĩnh vực; có khả năng sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, có “sản phẩm” cụ thể, rõ ràng, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, có bản lĩnh, quan điểm, chính kiến rõ ràng nhằm tiếp tục tạo chuyển biến về xây dựng chính quyền địa phương, đảm bảo tiêu chuẩn của ĐBHĐND theo điều 7 của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Sáu là, Lãnh đạo việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ: (1) Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chậm nhất là ngày 17/2/2021. (2) Hội nghị hiệp thương lần thứ hai chậm nhất là ngày 19/3/2021. (3) Hội nghị hiệp thương lần thứ ba chậm nhất là ngày 18/4/2021.

Bảy là, Tăng cường chủ động rà soát, công tác quản lý nhà nước về cư trú, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đặc biệt là tạm trú, tạm vắng để thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021 bảo đảm chính xác; cần phát huy vai trò của lực lượng công an các cấp, nhất là công an xã trong công tác này.

Tám là, Chú trọng đúng mức công tác lãnh đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử, về người ứng cử; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống đại dịch Covid-19, giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định, phát triển” để phục vụ bầu cử. Tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử gắn với tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2021.

Các đoàn thể và tổ chức xã hội cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử. Tích cực tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp, làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 23/5, thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Ban bầu cử

Bài tuyên truyền về Cuộc bầu cửđại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã Cuộc bầu cửđại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021. Sau đây là những điều cần biết đối với cử tri về cuộc bầu cử quan trọng này.

Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử

Theo Điều 27, Hiến pháp 2013, Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Còn theo Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 cũng quy định: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, công dân đủ 18 tuổi trở lên thì có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Nguyên tắc lập danh sách cử tri

Theo Điều 29, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nguyên tắc lập danh sách cử tri được xác định:

Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này;

Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú;

Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi tạm trú hoặc đóng quân;

Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến UBND cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri;

Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Những mốc thời gian bầu cử quan trọng

Theo Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia, các mốc thời gian trong cuộc bầu cử quan trọng này như sau:

Chậm nhất 4.3.2021 (80 ngày trước ngày bầu cử): Công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến ở mỗi đơn vị bầu cử; Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử;

Chậm nhất 14.3.2021: Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; Thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã (70 ngày trước bầu cử);

Chậm nhất 13.4.2021: Niêm yết danh sách cử tri (40 ngày trước bầu cử);

Chậm nhất 28.4.2021: Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (25 ngày trước bầu cử);

Ngày 23.5.2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Chậm nhất 2.6.2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp (10 ngày sau bầu cử);

Chậm nhất 12.6.2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội. (20 ngày sau bầu cử);

Nguyên tắc bỏ phiếu

Theo Điều 69, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, Nguyên tắc bỏ phiếu:

Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân;

Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri;

Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu;

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử;

Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử;

Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác;

Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri;

Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu;

Địa điểm và thời gian bỏ phiếu bầu

Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương, địa điểm bỏ phiếu là: nhà văn hóa, hội trường, trường học,... và căn cứ mật độ phân bổ dân cư ở khu vực bỏ phiếu.

Theo Điều 71, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h - 19h tối cùng ngày. Việc bỏ phiếu có thể sớm hơn nhưng không được trước 5h hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày.

Duyệt tin bài Ban bầu cử xã

Phó chủ tịch

Lê Văn Giới thiệu người ứng cử ĐBQH thực hiện theo 3 bước

Đọc bàiLưu

(laichau.gov.vn)

Ngày 26/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

https://laichau.gov.vn/upload/2000066/20210226/grabcb541quang_20canh_20hoi_20nghi.jpgQuang cảnh hội nghị. Ảnh: mattran.org.vn

Theo đó, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV được thực hiện theo 3 bước.

Thông tin cụ thể về quy trình 3 bước, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết bước đầu tiên là lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp và dự kiến người được giới thiệu ứng cử. Những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bước thứ 2 là tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị với người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Hội nghị này tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc nơi làm việc. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Người ứng cử ĐBQH được mời tham dự hội nghị này.

Bước thứ 3 của quy trình là tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH.

Căn cứ vào kết quả của hội nghị, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu người ứng cử làm hồ sơ ứng cử theo quy định tại Điều 35 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chậm nhất 17h ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố, ngày 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 207 người; các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương là 293 người.

Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, hồ sơ của người ứng cử có hạn nộp chậm nhất là vào ngày 14/3, thời điểm 70 ngày trước ngày bầu cử 23/5.

Hoàng

Công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp xã Thiệu Duy

Đăng lúc: 04/03/2021 (GMT+7)
100%

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021.

Bài viết: Công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp xã Thiệu Duy

Kính thư: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày ngày nay” như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu.

Đối với tỉnh Thanh Hóa nói chung và trên địa bàn xã nhà nói riêng, sau hơn 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững; nội lực của xã được củng cố, tăng cường, xây dựng thành công xã chuẩn nông thôn mới, trước những khó khăn, thách thức chưa từng có do tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19. Kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền nhân dân của xã đã chủ động, tích cực, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tập trung mọi nỗ lực ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, hoàn thành toàn diện “mục tiêu kép”, giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”, Tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã với nhiều đổi mới, gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Những kết quả đậm nét, quan trọng trong năm 2020 đã tạo dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa quyết định hoàn thành cơ bản các mục tiêu của cả giai đoạn 2016 - 2020, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, sức mạnh mới cho Ðảng bộ và Nhân dân xã nhà vững bước trong chặng đường tiếp theo . Đây chính là yếu tố rất quan trọng để chúng ta chuẩn bị tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn.

Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Đảng lãnh đạo; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã cũng như Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã và đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn đối với tổ chức, hoạt động của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp nối thành công của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ, Nhân dân và của cả hệ thống chính trị của xã trong năm 2021.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã thực sự là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân địa phương, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín xứng đáng đại diện cho Nhân dân địa phương tại Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử của xã yêu cầu cấp ủy đơn vị, trưởng các cơ quan và ngành cùng toàn thể nhân dân trong xã cần tập trung thưch hiện tốt 1 số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, Ban Thường vụ xã thành lập Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí trong Ban thường vụ cấp ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ xã và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội xã để lãnh đạo công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp ở địa phương. Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí bí thư Đảng ủy và phải chịu trách nhiệm toàn diện về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương.

Hai là, Cấp ủy đơn vị, cơ quan tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử đến cán bộ, nhân dân của đơn vị, để kịp thời quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Yêu cầu tất cả các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được lựa chọn tham gia Ban chỉ đạo, tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử (ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử) phải nắm chắc, hiểu sâu đầy đủ nội dung quy định của pháp luật của các văn bản (khi cử tri hỏi phải tuyên truyền, giải thích một cách thuyết phục rõ ràng, cấp dưới hỏi cấp trên phải trả lời được ngay, không chung chung đại khái…).

Ba là Thực định đúng các quy trình, các bước thheo hướng dẫn. Tập trung lãnh đạo thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử: Thành lập Ủy ban bầu cử xã, Thành lập tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, xong trước ngày 03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử).

Bốn là, Phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, trung thành với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có trình độ, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lợi; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND các cấp.

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi cấp hành chính phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và đơn vị hành chính cấp dưới (đối với cấp tỉnh, cấp huyện), các thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn; có đại diện các thành phần xã hội nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi và đáp ứng được 3 yêu cầu sau đây:

(1) Đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND (cả 3 cấp phấn đấu đạt trên 30%).

(2) Đảm bảo đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

(3) Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) từ 15% trở lên trên tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và phải đạt tỷ lệ trúng cử ít nhất là 10% (cần đặc biệt quan tâm rà soát, phát hiện các nhân tố nữ, trẻ được đào tạo cơ bản để giới thiệu ứng cử và bầu làm đại biểu HĐND tạo điều kiện rèn luyện, đào tạo, bổ sung cán bộ đã trải qua thực tiễn trong môi trường hoạt động của HĐND, tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp).

Năm là, Việc xác định số lượng và lựa chọn đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách để đảm nhận các chức vụ chủ chốt của HĐND và việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt UBND các cấp phải căn cứ vào phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó đặc biệt lưu ý lựa chọn những cán bộ có năng lực triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là năng lực thực thi pháp luật toàn diện trên các lĩnh vực; có khả năng sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, có “sản phẩm” cụ thể, rõ ràng, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, có bản lĩnh, quan điểm, chính kiến rõ ràng nhằm tiếp tục tạo chuyển biến về xây dựng chính quyền địa phương, đảm bảo tiêu chuẩn của ĐBHĐND theo điều 7 của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Sáu là, Lãnh đạo việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ: (1) Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chậm nhất là ngày 17/2/2021. (2) Hội nghị hiệp thương lần thứ hai chậm nhất là ngày 19/3/2021. (3) Hội nghị hiệp thương lần thứ ba chậm nhất là ngày 18/4/2021.

Bảy là, Tăng cường chủ động rà soát, công tác quản lý nhà nước về cư trú, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đặc biệt là tạm trú, tạm vắng để thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021 bảo đảm chính xác; cần phát huy vai trò của lực lượng công an các cấp, nhất là công an xã trong công tác này.

Tám là, Chú trọng đúng mức công tác lãnh đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử, về người ứng cử; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống đại dịch Covid-19, giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định, phát triển” để phục vụ bầu cử. Tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử gắn với tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2021.

Các đoàn thể và tổ chức xã hội cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử. Tích cực tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp, làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 23/5, thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Ban bầu cử

Bài tuyên truyền về Cuộc bầu cửđại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã Cuộc bầu cửđại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021. Sau đây là những điều cần biết đối với cử tri về cuộc bầu cử quan trọng này.

Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử

Theo Điều 27, Hiến pháp 2013, Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Còn theo Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 cũng quy định: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, công dân đủ 18 tuổi trở lên thì có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Nguyên tắc lập danh sách cử tri

Theo Điều 29, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nguyên tắc lập danh sách cử tri được xác định:

Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này;

Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú;

Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi tạm trú hoặc đóng quân;

Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến UBND cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri;

Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Những mốc thời gian bầu cử quan trọng

Theo Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia, các mốc thời gian trong cuộc bầu cử quan trọng này như sau:

Chậm nhất 4.3.2021 (80 ngày trước ngày bầu cử): Công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến ở mỗi đơn vị bầu cử; Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử;

Chậm nhất 14.3.2021: Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; Thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã (70 ngày trước bầu cử);

Chậm nhất 13.4.2021: Niêm yết danh sách cử tri (40 ngày trước bầu cử);

Chậm nhất 28.4.2021: Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (25 ngày trước bầu cử);

Ngày 23.5.2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Chậm nhất 2.6.2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp (10 ngày sau bầu cử);

Chậm nhất 12.6.2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội. (20 ngày sau bầu cử);

Nguyên tắc bỏ phiếu

Theo Điều 69, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, Nguyên tắc bỏ phiếu:

Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân;

Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri;

Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu;

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử;

Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử;

Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác;

Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri;

Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu;

Địa điểm và thời gian bỏ phiếu bầu

Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương, địa điểm bỏ phiếu là: nhà văn hóa, hội trường, trường học,... và căn cứ mật độ phân bổ dân cư ở khu vực bỏ phiếu.

Theo Điều 71, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h - 19h tối cùng ngày. Việc bỏ phiếu có thể sớm hơn nhưng không được trước 5h hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày.

Duyệt tin bài Ban bầu cử xã

Phó chủ tịch

Lê Văn Giới thiệu người ứng cử ĐBQH thực hiện theo 3 bước

Đọc bàiLưu

(laichau.gov.vn)

Ngày 26/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

https://laichau.gov.vn/upload/2000066/20210226/grabcb541quang_20canh_20hoi_20nghi.jpgQuang cảnh hội nghị. Ảnh: mattran.org.vn

Theo đó, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV được thực hiện theo 3 bước.

Thông tin cụ thể về quy trình 3 bước, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết bước đầu tiên là lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp và dự kiến người được giới thiệu ứng cử. Những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bước thứ 2 là tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị với người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Hội nghị này tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc nơi làm việc. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Người ứng cử ĐBQH được mời tham dự hội nghị này.

Bước thứ 3 của quy trình là tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH.

Căn cứ vào kết quả của hội nghị, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu người ứng cử làm hồ sơ ứng cử theo quy định tại Điều 35 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chậm nhất 17h ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố, ngày 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 207 người; các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương là 293 người.

Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, hồ sơ của người ứng cử có hạn nộp chậm nhất là vào ngày 14/3, thời điểm 70 ngày trước ngày bầu cử 23/5.

Hoàng

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT