Truy cập

Hôm nay:
136
Hôm qua:
104
Tuần này:
1198
Tháng này:
331
Tất cả:
341626

Kế hoạch chạy Olimpic năm 2021

Đăng lúc: 07/04/2021 (GMT+7)
100%

Căn cứ Kế hoạch số 55 /KH-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2021 của UBND Huyện Thiệu Hóa về việc Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021;

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY


Số: 67 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu Duy, ngày 01 tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021


Căn cứ Kế hoạch số 55 /KH-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2021 của UBND Huyện Thiệu Hóa về việc Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021;

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Duy xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1946 – 27/3/2021); 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

- Động viên đông dảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò,ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

- Tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trang trọng, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng trong mọi tầng lớp nhân dân,đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm.

- Huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân để tổ chức ngày chạy Olympic.

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Quy mô: Tổ chức ngày chạy Olympic cho các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong xã.

2. Huy động tối thiểu 10% tổng dân cư sống tại địa phương trực tiếp tham gia.

2. Nội dung, hình thức và địa điểm

a.Nội dung chương trình ngày chạy Olympic, bao gồm:

- Chào cờ, hát quốc ca.

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc của ban tổ chức.

- Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc”, “ Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục, thể thao – Khỏe”.

- Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1 km (đảm bảo chạy hết cự ly).

b. Hình thức,thời gian và địa điểm.

- Thời gian: 7h30p ngày 03/4/2021 ( Thứ 7).

- Địa điểm: Tổ chức tạị SVĐ xã.

- Đường chạy: Chạy xuất phát từ SVĐ rẽ trái lên cầu Đông mỹ đi đê Phú Điền, quay lại về nơi xuất phát tự giải tán.

c. Thành phần tham gia:

- Cán bộ công chức, công đoàn tham gia 100%.

- Đối với thôn: Mỗi thôn lấy 15 người ( là cán bộ, nhân dân trong thôn) trực tiếp tham gia chạy Olympic.

- Đối với các nhà trường:

+ Học sinh khối THCS: 130 em

+ Trường THCS: 23 người.

+ Trường Tiều học: 25 người.

+ Trường mần non: 28 người

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban văn hóa xã

- Là cơ quan thường trực xây dựng, thực hiện kế hoạch và tham mưu UBND xã tổ chức ngày chạy Olympic toàn dân trên địa bàn xã

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo ngày chạy Olympic,phân công trách nhiệm các thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng phương án về chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn, trang trí khánh tiết, dự toán kinh phí để tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic cấp xã, báo cáo UBND xã phê duyệt triển khai tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

2. Các đơn vị trường, công đoàn, các thôn trong xã tổ chức huy động con người tham gia đủ chỉ tiêu ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

3. Đài truyền thanh xã : Tăng cường thời lượng tiếp âm, truyền thanh tuyên truyền về ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 , đề nghị các tổ chức,các đơn vị, các thôn, các bộ phận thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo huyện (để B/cáo);

- Phòng VH TT huyện (để B/cáo);

- TTr Đảng ủy – TT HĐND xã (để B/cáo);

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các đoàn thể, Trường,

- Các Đơn vị thôn,

- Lưu VT, VHTT.

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thủy

Kế hoạch chạy Olimpic năm 2021

Đăng lúc: 07/04/2021 (GMT+7)
100%

Căn cứ Kế hoạch số 55 /KH-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2021 của UBND Huyện Thiệu Hóa về việc Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021;

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY


Số: 67 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu Duy, ngày 01 tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021


Căn cứ Kế hoạch số 55 /KH-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2021 của UBND Huyện Thiệu Hóa về việc Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021;

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Duy xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1946 – 27/3/2021); 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

- Động viên đông dảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò,ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

- Tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trang trọng, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng trong mọi tầng lớp nhân dân,đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm.

- Huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân để tổ chức ngày chạy Olympic.

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Quy mô: Tổ chức ngày chạy Olympic cho các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong xã.

2. Huy động tối thiểu 10% tổng dân cư sống tại địa phương trực tiếp tham gia.

2. Nội dung, hình thức và địa điểm

a.Nội dung chương trình ngày chạy Olympic, bao gồm:

- Chào cờ, hát quốc ca.

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc của ban tổ chức.

- Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc”, “ Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục, thể thao – Khỏe”.

- Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1 km (đảm bảo chạy hết cự ly).

b. Hình thức,thời gian và địa điểm.

- Thời gian: 7h30p ngày 03/4/2021 ( Thứ 7).

- Địa điểm: Tổ chức tạị SVĐ xã.

- Đường chạy: Chạy xuất phát từ SVĐ rẽ trái lên cầu Đông mỹ đi đê Phú Điền, quay lại về nơi xuất phát tự giải tán.

c. Thành phần tham gia:

- Cán bộ công chức, công đoàn tham gia 100%.

- Đối với thôn: Mỗi thôn lấy 15 người ( là cán bộ, nhân dân trong thôn) trực tiếp tham gia chạy Olympic.

- Đối với các nhà trường:

+ Học sinh khối THCS: 130 em

+ Trường THCS: 23 người.

+ Trường Tiều học: 25 người.

+ Trường mần non: 28 người

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban văn hóa xã

- Là cơ quan thường trực xây dựng, thực hiện kế hoạch và tham mưu UBND xã tổ chức ngày chạy Olympic toàn dân trên địa bàn xã

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo ngày chạy Olympic,phân công trách nhiệm các thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng phương án về chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn, trang trí khánh tiết, dự toán kinh phí để tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic cấp xã, báo cáo UBND xã phê duyệt triển khai tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

2. Các đơn vị trường, công đoàn, các thôn trong xã tổ chức huy động con người tham gia đủ chỉ tiêu ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

3. Đài truyền thanh xã : Tăng cường thời lượng tiếp âm, truyền thanh tuyên truyền về ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 , đề nghị các tổ chức,các đơn vị, các thôn, các bộ phận thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo huyện (để B/cáo);

- Phòng VH TT huyện (để B/cáo);

- TTr Đảng ủy – TT HĐND xã (để B/cáo);

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các đoàn thể, Trường,

- Các Đơn vị thôn,

- Lưu VT, VHTT.

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thủy

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT