Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
248
Tuần này:
50
Tháng này:
4933
Tất cả:
137089

Kế hoạch chuyển đổi ruộng đất

Ngày 22/08/2019 09:28:23

Thực hiện đề án tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu Duy, ngày 01 tháng 8 năm 2019

Số 62/KH-UB

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Căn cứ Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 30/8/2016 của Huyện ủy và Đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 30/8/2016 của UBND Huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ đề án số 01/ĐA-UBND ngày 15/4/2017 của UBND xã Thiệu Duy về việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ trên địa bàn xã;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐU ngày 15/01/2018 của Đảng ủy Thiệu Duy về việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ trên địa bàn xã;

UBND xã Thiệu Duy xây dựng kế hoạch, biện pháp và phân công trách nhiệm cụ thể đến cán bộ, công chức trong ủy ban, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/8/2016 của Huyện ủy và Đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 30/8/2016 của UBND huyện Thiệu Hóa về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. cụ thể thực hiện kế hoạch theo các bước sau:

Bước 1: - Các thôn thành lập tiểu ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư chi bộ làm trưởng tiểu ban, các đồng chí trong ban chấp hành chi ủy, Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng chi hội nông dân, chi hội trưởng phụ nữ và mỗi thôn cử đại diện 2 người dân có đủ uy tín và trình độ tham gia làm thành viên (đồng chí bí thư chi bộ dự kiến nhân sự theo cơ cấu báo cáo với chi bộ và hội nghị cán bộ chủ chốt của thôn sau đó lập danh sách các thành viên trong tiểu ban báo cáo về UBND xã trước ngày 10/8/2019 để chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận).

- Thành viên ban chỉ đạo xã được phân công phụ trách ở thôn chủ động chỉ đạo, đôn đốc tiểu ban ở thôn thông qua đề án chuyển đổi ruộng đất và kế hoạch tổ chức thực hiện đề án chuyển đổi ruộng đất năm 2019 cũa xã đến chi bộ và nhân dân (thông qua hội nghị chi bộ và hội nghị thôn, báo cáo bằng biên bản họp chi bộ và họp thôn về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã trước ngày 15/8/2019).

- Tiểu ban chỉ đạo của thôn tổ chức khảo sát thực tế, dự kiến về quy hoạch bổ sung và kế hoạch làm giao thông, thủy lợi nội đồng, báo cáo với chi bộ để xin chủ trương và tổ chức hội nghị nhân dân để bàn bạc và quyết định (báo cáo kết quả họp

chi bộ và họp thôn bàn kế hoạch làm giao thông, thủy lợi về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã chậm nhất vào ngày 30/8/2019).

- Trường trực ban chỉ đạo, UBND xã và tổ công tác của xã sẽ cùng với các tiểu ban kiểm tra thực tế và quyết định phê duyệt quy hoạch bổ sung và kế hoạch làm giao thông, thủy lợi nội đồng cho các thôn trước ngày 15/9/2019.

- Sau khi có quyết định phê duyệt về quy hoạch bổ sung và kế hoạch làm giao thông, thủy lợi nội đồng của UBND xã các thôn chủ động tổ chức thực hiện kết thúc làm giao thông, thủy lợi nội đồng vào 15/10/2019 (trong quá trình thực hiện phải thường xuyên báo cáo tiến độ và chịu sự kiểm tra giám sát của thành viên ban chỉ đạo của xã được phân công phụ trách).

Bước 2: - Tiến hành đo bao và tổng hợp diện tích đất theo từng vùng, từng xứ đồng của thôn.

- Thông báo để nhân dân đăng ký: nhu cầu chuyển đi, chuyển đến nhu cầu dồn ruộng theo nhóm hộ và nhu cầu trả ruộng (đối với những hộ không có nhu cầu làm ruộng) để chốt danh sách, báo cáo kết quả về UBND xã và niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn thời gian trước ngày 25/10/2019.

Bước 3: - Tổ chức họp nhân dân báo cáo kết quả công khai đăng ký nhu cầu chuyển đi, chuyển đến, nhu cầu trả ruộng, nhu cầu dồn ruộng theo nhóm để chốt số thăm và bàn bạc thống nhất quyết định (về diện tích ở các vùng K+, K- nếu có), thống nhất thứ tự thăm, hướng thăm đi và tổ chức bốc thăm chốt biên bản và báo cáo kết quả bằng văn bản về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã trước ngày 05/11/2019.

Bước 4: - Trên cơ sở thứ tự thăm và hướng thăm tiểu ban chỉ đạo phối hợp với đơn vị đo đạc và tổ công tác của xã thực hiện khoanh diện tích của từng hộ hoạc nhóm hộ được giao trên bản đồ (chú ý điều chỉnh những trường hợp có diện tích ở những thăm giáp bờ hoặc cuối cùng có diện tích từ 300m2 trở xuống thì giao cho hộn nhận ở cuối thửa đó, trường hợp từ hơn 300m2 trở lên thì giao cho hộ có thăm tiếp theo sao cho phù hợp với tình hình thực tế). tổ chức họp nhân dân để báo cáo kết quả khoanh diện tích được giao của từng hộ hoặc nhóm hộ trên bản đồ trước khi tiến hành giao ruộng ngoài thực địa (báo cáo bằng văn bản về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã trước ngày 15/11/2019).

Bước 5: - Phối hợp với tổ công tác của xã và đơn vị đo đạc tổ chức giao ruộng ngoài thực địa cho nhân dân theo thứ tự đã được khoanh trên bản đồ.

- Tổng hợp diện tích đất đã giao cho nhân dân, đất công ích của xã trên địa bàn.

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo mẫu quy định báo cáo về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã qua công chức địa chính để làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Trong quá trình thực hiện nội dung nào chưa rõ kịp thời báo cáo về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã qua thành viên ban chỉ đạo được phụ trách ở thôn để giải quyết.

Kế hoạch này được tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ và nhân dân ở các thôn

Nơi nhận: T/M UBND xã

- BTV xã (b/c). Chủ tịch

- Chi ủy chi bộ 3 thôn;

- Các Đ/C cán bộ chỉ đạo

- Lưu VP UB.

Lê Xuân Thủy

Kế hoạch chuyển đổi ruộng đất

Đăng lúc: 22/08/2019 09:28:23 (GMT+7)

Thực hiện đề án tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu Duy, ngày 01 tháng 8 năm 2019

Số 62/KH-UB

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Căn cứ Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 30/8/2016 của Huyện ủy và Đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 30/8/2016 của UBND Huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ đề án số 01/ĐA-UBND ngày 15/4/2017 của UBND xã Thiệu Duy về việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ trên địa bàn xã;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐU ngày 15/01/2018 của Đảng ủy Thiệu Duy về việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ trên địa bàn xã;

UBND xã Thiệu Duy xây dựng kế hoạch, biện pháp và phân công trách nhiệm cụ thể đến cán bộ, công chức trong ủy ban, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/8/2016 của Huyện ủy và Đề án số 01/ĐA-UBND, ngày 30/8/2016 của UBND huyện Thiệu Hóa về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. cụ thể thực hiện kế hoạch theo các bước sau:

Bước 1: - Các thôn thành lập tiểu ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư chi bộ làm trưởng tiểu ban, các đồng chí trong ban chấp hành chi ủy, Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng chi hội nông dân, chi hội trưởng phụ nữ và mỗi thôn cử đại diện 2 người dân có đủ uy tín và trình độ tham gia làm thành viên (đồng chí bí thư chi bộ dự kiến nhân sự theo cơ cấu báo cáo với chi bộ và hội nghị cán bộ chủ chốt của thôn sau đó lập danh sách các thành viên trong tiểu ban báo cáo về UBND xã trước ngày 10/8/2019 để chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận).

- Thành viên ban chỉ đạo xã được phân công phụ trách ở thôn chủ động chỉ đạo, đôn đốc tiểu ban ở thôn thông qua đề án chuyển đổi ruộng đất và kế hoạch tổ chức thực hiện đề án chuyển đổi ruộng đất năm 2019 cũa xã đến chi bộ và nhân dân (thông qua hội nghị chi bộ và hội nghị thôn, báo cáo bằng biên bản họp chi bộ và họp thôn về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã trước ngày 15/8/2019).

- Tiểu ban chỉ đạo của thôn tổ chức khảo sát thực tế, dự kiến về quy hoạch bổ sung và kế hoạch làm giao thông, thủy lợi nội đồng, báo cáo với chi bộ để xin chủ trương và tổ chức hội nghị nhân dân để bàn bạc và quyết định (báo cáo kết quả họp

chi bộ và họp thôn bàn kế hoạch làm giao thông, thủy lợi về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã chậm nhất vào ngày 30/8/2019).

- Trường trực ban chỉ đạo, UBND xã và tổ công tác của xã sẽ cùng với các tiểu ban kiểm tra thực tế và quyết định phê duyệt quy hoạch bổ sung và kế hoạch làm giao thông, thủy lợi nội đồng cho các thôn trước ngày 15/9/2019.

- Sau khi có quyết định phê duyệt về quy hoạch bổ sung và kế hoạch làm giao thông, thủy lợi nội đồng của UBND xã các thôn chủ động tổ chức thực hiện kết thúc làm giao thông, thủy lợi nội đồng vào 15/10/2019 (trong quá trình thực hiện phải thường xuyên báo cáo tiến độ và chịu sự kiểm tra giám sát của thành viên ban chỉ đạo của xã được phân công phụ trách).

Bước 2: - Tiến hành đo bao và tổng hợp diện tích đất theo từng vùng, từng xứ đồng của thôn.

- Thông báo để nhân dân đăng ký: nhu cầu chuyển đi, chuyển đến nhu cầu dồn ruộng theo nhóm hộ và nhu cầu trả ruộng (đối với những hộ không có nhu cầu làm ruộng) để chốt danh sách, báo cáo kết quả về UBND xã và niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn thời gian trước ngày 25/10/2019.

Bước 3: - Tổ chức họp nhân dân báo cáo kết quả công khai đăng ký nhu cầu chuyển đi, chuyển đến, nhu cầu trả ruộng, nhu cầu dồn ruộng theo nhóm để chốt số thăm và bàn bạc thống nhất quyết định (về diện tích ở các vùng K+, K- nếu có), thống nhất thứ tự thăm, hướng thăm đi và tổ chức bốc thăm chốt biên bản và báo cáo kết quả bằng văn bản về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã trước ngày 05/11/2019.

Bước 4: - Trên cơ sở thứ tự thăm và hướng thăm tiểu ban chỉ đạo phối hợp với đơn vị đo đạc và tổ công tác của xã thực hiện khoanh diện tích của từng hộ hoạc nhóm hộ được giao trên bản đồ (chú ý điều chỉnh những trường hợp có diện tích ở những thăm giáp bờ hoặc cuối cùng có diện tích từ 300m2 trở xuống thì giao cho hộn nhận ở cuối thửa đó, trường hợp từ hơn 300m2 trở lên thì giao cho hộ có thăm tiếp theo sao cho phù hợp với tình hình thực tế). tổ chức họp nhân dân để báo cáo kết quả khoanh diện tích được giao của từng hộ hoặc nhóm hộ trên bản đồ trước khi tiến hành giao ruộng ngoài thực địa (báo cáo bằng văn bản về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã trước ngày 15/11/2019).

Bước 5: - Phối hợp với tổ công tác của xã và đơn vị đo đạc tổ chức giao ruộng ngoài thực địa cho nhân dân theo thứ tự đã được khoanh trên bản đồ.

- Tổng hợp diện tích đất đã giao cho nhân dân, đất công ích của xã trên địa bàn.

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo mẫu quy định báo cáo về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã qua công chức địa chính để làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Trong quá trình thực hiện nội dung nào chưa rõ kịp thời báo cáo về thường trực ban chỉ đạo và UBND xã qua thành viên ban chỉ đạo được phụ trách ở thôn để giải quyết.

Kế hoạch này được tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ và nhân dân ở các thôn

Nơi nhận: T/M UBND xã

- BTV xã (b/c). Chủ tịch

- Chi ủy chi bộ 3 thôn;

- Các Đ/C cán bộ chỉ đạo

- Lưu VP UB.

Lê Xuân Thủy