Truy cập

Hôm nay:
75
Hôm qua:
248
Tuần này:
75
Tháng này:
4958
Tất cả:
137114

Kế hoạch sữa đổi hương ước quy ước

Ngày 22/08/2019 09:28:23

Để bản Hương ước thực sự là văn bản quy phạm xã hội trong đó quy định các quy tắc xử sự chung cho cộng đồng dân cư cùng hòa thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃTHIỆU DUY

Số: /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Duy, ngày 14 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện sửa đổi, bổ sung Hương ước

thôn, làng Văn hóa trên địa bàn xã Thiệu Duy


Thực hiện công văn số 1314/UBND-VHTT ngày 30/11/2018 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc báo cáo kết quả rà soát hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Thiệu Hóa theo quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Để bản Hương ước thực sự là văn bản quy phạm xã hội trong đó quy định các quy tắc xử sự chung cho cộng đồng dân cư cùng hòa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của Nhân dân nhằm phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa trên địa bàn các thôn, làng góp phần hỗ trợ tích cực việc quản lý Nhà nước bằng Pháp luật. UBND xã Thiệu Duy xây dựng Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Hương ước thôn, làng văn hóa trên địa bàn xã với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

1. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

3. Có bố cục rõ ràng, nội dung cụ thể, đúng quy định của Pháp luật và phải được công khai lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng dân cư.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

1. Nội dung:

Nội dung của hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phốquyết định, bao gồm một hoặc một số lĩnh vực của đời sống xã hội mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định nguyên tắc; ghi nhận các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; phù hợp với yêu cầu tự quản của cộng đồng dân cư và mục đích, nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quyết định này.

Bám sát quyết định số 122/2018/QĐ-TTG ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng thực hiện quy ước, hương ước để xây dựng bố cục, nội dung, hình thức cho phù hợp.

2. Hình thức:

a) Về tên gọi: Thống nhất gọi chung là Hương ước thôn, làng văn hóa A, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ( vd: Hương ước thôn - làng văn hóa Khánh hội xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

b) Về bố cục: Thống nhất

-Lời nói đầu

-Chương I: Những quy định chung

-Chương II: Những quy định về phát triển kinh tế

-Chương III: Những quy định về nếp sống văn hóa

-Chương IV: Những quy định về an ninh trật tự và giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm:

-Chương V: Tổ chức – Tài chính – Thi hành

III. TRÌNH TỰ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT:

1.Thủ tục sửa đổi, bổ sung:

Sửa đổi, bổ sung Hương ước phải đảm bảo dân chủ, công khai, phù hợp với các quy định của hiện hành, được chia theo các bước cơ bản như sau:

Bước 1. Thành lập Nhóm soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung Hương ước:

Trưởng thôn chủ trì phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận và những đoàn thể có uy tín, kinh nghiệm cùng thống nhất các nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung.

Bước 2. Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Hương ước:

Hương ước được UBND, các tổ chức chính trị xã hội, thôn, làng, xã, thị trấn tham gia ý kiến. Việc thảo luận đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Hương ước có thể được tổ chức bằng các hình thức thích hợp như họp, thảo luận; niêm yết, phát trên đài truyền thanh…

Bước 3. Thảo luận và thông qua Hương ước:

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp trên, nhóm soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và gửi các thành viên sẽ được dự kiến mời tham gia Hội nghị để thảo luận và thông qua Hương ước. Dự thảo Hương ước phải được thảo luận kỹ, thực sự dân chủ và thông qua tại Hội nghị.

Bước 4. Phê duyệt Hương ước:

Sau khi Hương ước được thông qua ở thôn, làng, Công chức tư pháp, công chức văn hóa tham mưu để Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn xem xét nội dung của Hương ước bảo đảm phù hợp với pháp luật để trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

Hương ước chính thức trình phê duyệt phải có chữ ký của Trưởng thôn – bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, kèm theo Biên bản thông qua tại Hội nghị.

2. Phê duyệt Hương ước:

a) Hồ sơ đề nghị phê duyệt gồm:

- Bản Hương ước đã được thông qua có chữ ký của Trưởng thôn - Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận;

- Biên bản thông qua hội nghị của thôn, làng (Tối thiểu phải có trên 50% số hộ trong thôn, làng dự hội nghị thông qua Hương ước)

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Hương ước của UBND xã, thị trấn.

Lưu ý: Bản Hương ước được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4; đóng bìa ngoài và in thành 3 bộ (lưu ở 3 cấp: huyện, xã;; thôn (làng))

b) Nơi nhận: Văn phòng UBND xã Thiệu Duy ( Hoặc công chức văn hóa xã)

c) Thời gian:

- Từ ngày 15/8/2019 đến 28/8/2019: Các thôn, làng triển khai kế hoạch, hoàn chỉnh mọi thủ tục soạn thảo, bổ sung hương ước.

- Ngày 29/8/2019: Nộp về UBND xã để UBND xã tổng hợp nộp về phòng VH&TT huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ phận Văn hóa:

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các thôn trong quá trình thực hiện. Có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xem xét bảo đảm nội dung hương ước phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy tắc xây dựng nếp sống văn hoá trước khi trình huyện phê duyệt.

-Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về mục đích, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung Hương ước thôn, làng để nhân dân hiểu và tích cực tham gia vào việc thực hiện Hương ước ở địa phương.

2. Bộ phận Tư pháp:

Có kế hoạch hướng dẫn các thôn, làng chỉnh sửa, bổ sung nội dung Hương ước theo đúng quy định Pháp luật. Có trách nhiệm tham mưu cho chủ tịch UBND xã trong việc xem xét tính hợp pháp, loại bỏ những nội dung của Hương ước trái với các quy định của Pháp luật hiện hành trước khi trình cấp trên phê duyệt.

3. Các đơn vị thôn, làng:

- Nghiên cứu nội dung và thành lập nhóm soạn thảo sửa đổi, bổ sung hương ước theo mẫu hướng dẫn và đảm bảo về thời gian quy định. Ngoài những nội dung trọng tâm được quy định ở Hương ước mẫu ( hương ước của năm 2013) các thôn, làng nghiên cứu tiếp tục bổ sung đề ra các biện pháp, quy định riêng cho phù hợp và sát với tình hình thực tế hiện nay.

- Liên tục thông báo trên hệ thống truyền thanh của thôn và tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào quy ước, hương ước một cách dân chủ, công khai minh bạch.

- Sau khi Hương ước đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt các đơn vị thôn phải có trách nhiệm thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, cá nhân trong thôn biết ( Bằng tổ chức hội nghị; niêm yết công khai tại nhà văn hóa, thông báo liên tục trên hệ thống truyền thanh …v..v…) để nhân dân thực hiện một cách hiệu quả nhất.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã:

Phối hợp với bộ phận công chức Văn hóa, công chức Tư pháp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện. Chỉ đạo ban công tác mặt trận các đơn vị thôn phối hợp với chính quyền thôn, làng sửa đổi, bổ sung Hương ước theo quy định. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân tham gia thực hiện Hương ước ở địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Hương ước thôn, làng trên địa bàn xã, yêu cầu các đơn vị thôn, làng, các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng VH&TT huyện;

- Thường vụ Đảng ủy - UBND xã;

- Các đơn vị thôn.

- Lưu: Vp.

KT. CHỦ TỊCH

PCT

Nguyễn Duy Cam

Kế hoạch sữa đổi hương ước quy ước

Đăng lúc: 22/08/2019 09:28:23 (GMT+7)

Để bản Hương ước thực sự là văn bản quy phạm xã hội trong đó quy định các quy tắc xử sự chung cho cộng đồng dân cư cùng hòa thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃTHIỆU DUY

Số: /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Duy, ngày 14 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện sửa đổi, bổ sung Hương ước

thôn, làng Văn hóa trên địa bàn xã Thiệu Duy


Thực hiện công văn số 1314/UBND-VHTT ngày 30/11/2018 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc báo cáo kết quả rà soát hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Thiệu Hóa theo quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Để bản Hương ước thực sự là văn bản quy phạm xã hội trong đó quy định các quy tắc xử sự chung cho cộng đồng dân cư cùng hòa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của Nhân dân nhằm phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa trên địa bàn các thôn, làng góp phần hỗ trợ tích cực việc quản lý Nhà nước bằng Pháp luật. UBND xã Thiệu Duy xây dựng Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Hương ước thôn, làng văn hóa trên địa bàn xã với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

1. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

3. Có bố cục rõ ràng, nội dung cụ thể, đúng quy định của Pháp luật và phải được công khai lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng dân cư.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

1. Nội dung:

Nội dung của hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phốquyết định, bao gồm một hoặc một số lĩnh vực của đời sống xã hội mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định nguyên tắc; ghi nhận các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; phù hợp với yêu cầu tự quản của cộng đồng dân cư và mục đích, nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quyết định này.

Bám sát quyết định số 122/2018/QĐ-TTG ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng thực hiện quy ước, hương ước để xây dựng bố cục, nội dung, hình thức cho phù hợp.

2. Hình thức:

a) Về tên gọi: Thống nhất gọi chung là Hương ước thôn, làng văn hóa A, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ( vd: Hương ước thôn - làng văn hóa Khánh hội xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

b) Về bố cục: Thống nhất

-Lời nói đầu

-Chương I: Những quy định chung

-Chương II: Những quy định về phát triển kinh tế

-Chương III: Những quy định về nếp sống văn hóa

-Chương IV: Những quy định về an ninh trật tự và giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm:

-Chương V: Tổ chức – Tài chính – Thi hành

III. TRÌNH TỰ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT:

1.Thủ tục sửa đổi, bổ sung:

Sửa đổi, bổ sung Hương ước phải đảm bảo dân chủ, công khai, phù hợp với các quy định của hiện hành, được chia theo các bước cơ bản như sau:

Bước 1. Thành lập Nhóm soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung Hương ước:

Trưởng thôn chủ trì phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận và những đoàn thể có uy tín, kinh nghiệm cùng thống nhất các nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung.

Bước 2. Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Hương ước:

Hương ước được UBND, các tổ chức chính trị xã hội, thôn, làng, xã, thị trấn tham gia ý kiến. Việc thảo luận đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Hương ước có thể được tổ chức bằng các hình thức thích hợp như họp, thảo luận; niêm yết, phát trên đài truyền thanh…

Bước 3. Thảo luận và thông qua Hương ước:

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp trên, nhóm soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và gửi các thành viên sẽ được dự kiến mời tham gia Hội nghị để thảo luận và thông qua Hương ước. Dự thảo Hương ước phải được thảo luận kỹ, thực sự dân chủ và thông qua tại Hội nghị.

Bước 4. Phê duyệt Hương ước:

Sau khi Hương ước được thông qua ở thôn, làng, Công chức tư pháp, công chức văn hóa tham mưu để Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn xem xét nội dung của Hương ước bảo đảm phù hợp với pháp luật để trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

Hương ước chính thức trình phê duyệt phải có chữ ký của Trưởng thôn – bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, kèm theo Biên bản thông qua tại Hội nghị.

2. Phê duyệt Hương ước:

a) Hồ sơ đề nghị phê duyệt gồm:

- Bản Hương ước đã được thông qua có chữ ký của Trưởng thôn - Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận;

- Biên bản thông qua hội nghị của thôn, làng (Tối thiểu phải có trên 50% số hộ trong thôn, làng dự hội nghị thông qua Hương ước)

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Hương ước của UBND xã, thị trấn.

Lưu ý: Bản Hương ước được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4; đóng bìa ngoài và in thành 3 bộ (lưu ở 3 cấp: huyện, xã;; thôn (làng))

b) Nơi nhận: Văn phòng UBND xã Thiệu Duy ( Hoặc công chức văn hóa xã)

c) Thời gian:

- Từ ngày 15/8/2019 đến 28/8/2019: Các thôn, làng triển khai kế hoạch, hoàn chỉnh mọi thủ tục soạn thảo, bổ sung hương ước.

- Ngày 29/8/2019: Nộp về UBND xã để UBND xã tổng hợp nộp về phòng VH&TT huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ phận Văn hóa:

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các thôn trong quá trình thực hiện. Có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xem xét bảo đảm nội dung hương ước phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy tắc xây dựng nếp sống văn hoá trước khi trình huyện phê duyệt.

-Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về mục đích, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung Hương ước thôn, làng để nhân dân hiểu và tích cực tham gia vào việc thực hiện Hương ước ở địa phương.

2. Bộ phận Tư pháp:

Có kế hoạch hướng dẫn các thôn, làng chỉnh sửa, bổ sung nội dung Hương ước theo đúng quy định Pháp luật. Có trách nhiệm tham mưu cho chủ tịch UBND xã trong việc xem xét tính hợp pháp, loại bỏ những nội dung của Hương ước trái với các quy định của Pháp luật hiện hành trước khi trình cấp trên phê duyệt.

3. Các đơn vị thôn, làng:

- Nghiên cứu nội dung và thành lập nhóm soạn thảo sửa đổi, bổ sung hương ước theo mẫu hướng dẫn và đảm bảo về thời gian quy định. Ngoài những nội dung trọng tâm được quy định ở Hương ước mẫu ( hương ước của năm 2013) các thôn, làng nghiên cứu tiếp tục bổ sung đề ra các biện pháp, quy định riêng cho phù hợp và sát với tình hình thực tế hiện nay.

- Liên tục thông báo trên hệ thống truyền thanh của thôn và tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào quy ước, hương ước một cách dân chủ, công khai minh bạch.

- Sau khi Hương ước đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt các đơn vị thôn phải có trách nhiệm thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, cá nhân trong thôn biết ( Bằng tổ chức hội nghị; niêm yết công khai tại nhà văn hóa, thông báo liên tục trên hệ thống truyền thanh …v..v…) để nhân dân thực hiện một cách hiệu quả nhất.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã:

Phối hợp với bộ phận công chức Văn hóa, công chức Tư pháp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện. Chỉ đạo ban công tác mặt trận các đơn vị thôn phối hợp với chính quyền thôn, làng sửa đổi, bổ sung Hương ước theo quy định. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân tham gia thực hiện Hương ước ở địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Hương ước thôn, làng trên địa bàn xã, yêu cầu các đơn vị thôn, làng, các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng VH&TT huyện;

- Thường vụ Đảng ủy - UBND xã;

- Các đơn vị thôn.

- Lưu: Vp.

KT. CHỦ TỊCH

PCT

Nguyễn Duy Cam