Truy cập

Hôm nay:
71
Hôm qua:
248
Tuần này:
71
Tháng này:
4954
Tất cả:
137110

Kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 năm 2019

Ngày 11/09/2019 14:23:07

Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó , nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi và phát triển mang tính bền vững đảm bảo theo đề án tái cơ cấu ngành Nông Nghiệp góp phần xây dựng NTM.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU DUY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH – UBND Thiệu Duy, ngày tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm và đàn chó đợt 2/2019

Căn cứ luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ quyết định số 63/2005/QĐ – BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiêm phòng bắt buộc vác xin cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó;

Thực hiện kế hoạch số: 1157/KH – UBND ngày 22/8/2019 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm và đàn chó đợt 2/2019.

Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó , nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi và phát triển mang tính bền vững đảm bảo theo đề án tái cơ cấu ngành Nông Nghiệp góp phần xây dựng NTM. UBND xã Thiệu Duy xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó đợt 2/2019 với các nội dung sau:

. KẾ HOACH TIÊM PHÒNG ĐỢT 2/2019

1.Đối tượng tiêm phòng; bệnh bắt buộc tiêm phòng và phí thu trực tiếp từ người chăn nuôi.

+ Đối với đàn chó,: tiêm phòng vác xin bệnh dại cho toàn bộ đàn chó, trên địa bàn toàn xã.

+ Đối với đàn trâu, bò: Tiêm vác xin Tụ huyết trùng, vác xin lở mồm long móng.

+ Đối với đàn lợn: Tiêm vác xin Dịch tả + vác xin tụ dấu

.

+ Đối với đàn gia cầm: Tiêm vác xin cúm gia cầm

2. Thời gian tiêm: Từ ngày 29 tháng 8 năm 2019 đến 5 tháng 9 năm 2019

3. Một số biện pháp, giải pháp trong công tác tiêm phòng:

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của công tác tiêm phòng cho vật nuôi.

- Căn cứ kế hoạch tiêm phòng của xã và điều tra tổng đàn gia súc gia cầm hiện có của thôn để làm căn cứ khi có dịch bệnh sãy ra để hưởng các chính sách hôc trợ của nhà nước như dịch tả lơn châu phi và các dịch bệnh khác, các tiểu ban tiêm phòng xây dựng kế hoạch và thông báo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn để người chăn nuôi hiểu và chấp hành tiêm phòng cho vật nuôi một cách triệt để.

- Tổ chức tiêm phòng theo phương pháp cuốn chiếu.

- Đề nghị xử phạt và sử phạt hành chính đối với những tổ chức cá nhân không chấp hành tiêm phòng các loại vác xin bắc buộc cho vật nuôi nằm trong độ tuổi tiêm theo quy định của nhà nước trong lĩnh vực thú y.

- Yêu cầu tiểu ban tiêm phòng ngoài công tác tuyên truyền, vận động mà hộ chăn nuôi không chấp hành thì lập biên bản báo cáo về ban chỉ đạo tiêm phòng của xã để có biện pháp.

4. Tổ chức thực hiện:

Các thôn căn cứ kế hoạch tiêm phòng của xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng của đơn vị mình và thực hiện thật tốt các nội dung sau:

- Kiện toàn tiểu ban tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi đợt 2/2019. Cùng với thành viên ban chỉ đạo của xã được phân công và cán bộ thú y tiêm phòng triệt để đối tượng vật nuôi trong thôn ( nằm trong độ tuổi tiêm phòng).

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thông báo kế hoạch tiêm phòng để người chăn nuôi nhốt vật nuôi và tham gia bắt giữ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêm phòng.

- Giao cho đồng chí trưởng thý y đấu mối với trạm thú y huyện chuẩn bị thật tốt các loại vật tư, vác xin để thực hiện đợt tiêm phòng đạt kết quả cao, tuyệt đối an toàn, ghi chép và báo cáo đầy đủ theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe vật nuôi sau khi tiêm phòng để có các biện pháp sử lý kịp thời khi có sự cố xảy.

- Cán bộ văn hóa, đài truyền thanh xã tăng cường tin bài trong thời gian diễn ra tiêm phòng để người chăn nuôi nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ và lợi ích của công tác tiêm phòng để tự giác đem vật nuôi đến để tiêm phòng định kỳ.

Tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi trong chăn nuôi là một biện pháp kỹ thuật quan trọng để đảm bảo an toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe con người đồng thời là quy định bắt buộc theo luật thú y. Đơn vị nào tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp, để dịch bệnh phát sinh. Thì đồng chí trưởng thôn, đồng chí bí thư của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước đồng chí bí thư Đảng ủy và đồng chí chủ tịch UBND xã.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn hoặc vướng mắc các đơn vị phản ánh về UBND xã qua công chức chuyên môn phụ trách Nông Nghiệp để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Các đ/c lãnh đạo: PHÓ. CHỦ TỊCH

Đảng ủy, HĐND,UBND, UBMTTQ ( Theo dõi, chỉ đạo);

- Các đồng chí trong BCĐ tiêm phòng xã;

- Các thôn.(T/hiện)

- Lưu vp.

Nguyễn Duy Cam

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA VÀ TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 NĂM 2019 Ở CÁC THÔN

( Kèm theo quyết định số: /QĐ – UBND ngày /8/2019 của chủ tịch UBND xã)

1

Ông Nguyễn Duy Cam

P. chủ tịch UBND – Phó ban

Phụ trách chung

2

Ông Nguyễn Khắc Dũng

CC. Địa chính - NN

Vật tư – Kỹ thuật

3

Ông Lê Văn Thụ

Phó chủ tịch HĐND xã

Khánh Hội

4

Ông La Đình Tâm

Chủ tịch hội ND xã

Khánh Hội

5

Bà Ng. Thị Thu Hằng

CC Văn phòng thống kê

Đông Mỹ

6

Bà Lê Thị Bình

Chủ tịch hội LHPN xã

Đông Mỹ

7

Ông Ng. Quán Vệ

Chủ tịch hội CCB xã

Đông Hòa

8

Lê Văn Siểu

Bí thư ĐTN

Phú Điền

9

Ông Lê Huy Khương

Chủ tịch UB MTTQ xã

Cự Khánh

10

Ông Ng. Duy Bảo

CC Địa chính - MT

Đồng Mũ

11

Ông Lê Huy Luyện

UVUB – xã Đội Trưởng

Xử Nhân 1

12

Ông Ng. Quốc Huy

UVUB – Trưởng C.A xã

Xử Nhân 2

13

Ông Trịnh Xuân Bình

CC Tư pháp hộ tịch

Xử Nhân 2

14

Bà Ng. Thị Thu

CC Văn hóa

Tuyên truyền

15

Ông Trịnh Xuân Hưng

CC Kế toán NS xã

Tài Chính

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ. CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Cam

Kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 2 năm 2019

Đăng lúc: 11/09/2019 14:23:07 (GMT+7)

Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó , nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi và phát triển mang tính bền vững đảm bảo theo đề án tái cơ cấu ngành Nông Nghiệp góp phần xây dựng NTM.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU DUY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH – UBND Thiệu Duy, ngày tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm và đàn chó đợt 2/2019

Căn cứ luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ quyết định số 63/2005/QĐ – BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiêm phòng bắt buộc vác xin cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó;

Thực hiện kế hoạch số: 1157/KH – UBND ngày 22/8/2019 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm và đàn chó đợt 2/2019.

Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó , nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi và phát triển mang tính bền vững đảm bảo theo đề án tái cơ cấu ngành Nông Nghiệp góp phần xây dựng NTM. UBND xã Thiệu Duy xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó đợt 2/2019 với các nội dung sau:

. KẾ HOACH TIÊM PHÒNG ĐỢT 2/2019

1.Đối tượng tiêm phòng; bệnh bắt buộc tiêm phòng và phí thu trực tiếp từ người chăn nuôi.

+ Đối với đàn chó,: tiêm phòng vác xin bệnh dại cho toàn bộ đàn chó, trên địa bàn toàn xã.

+ Đối với đàn trâu, bò: Tiêm vác xin Tụ huyết trùng, vác xin lở mồm long móng.

+ Đối với đàn lợn: Tiêm vác xin Dịch tả + vác xin tụ dấu

.

+ Đối với đàn gia cầm: Tiêm vác xin cúm gia cầm

2. Thời gian tiêm: Từ ngày 29 tháng 8 năm 2019 đến 5 tháng 9 năm 2019

3. Một số biện pháp, giải pháp trong công tác tiêm phòng:

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của công tác tiêm phòng cho vật nuôi.

- Căn cứ kế hoạch tiêm phòng của xã và điều tra tổng đàn gia súc gia cầm hiện có của thôn để làm căn cứ khi có dịch bệnh sãy ra để hưởng các chính sách hôc trợ của nhà nước như dịch tả lơn châu phi và các dịch bệnh khác, các tiểu ban tiêm phòng xây dựng kế hoạch và thông báo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn để người chăn nuôi hiểu và chấp hành tiêm phòng cho vật nuôi một cách triệt để.

- Tổ chức tiêm phòng theo phương pháp cuốn chiếu.

- Đề nghị xử phạt và sử phạt hành chính đối với những tổ chức cá nhân không chấp hành tiêm phòng các loại vác xin bắc buộc cho vật nuôi nằm trong độ tuổi tiêm theo quy định của nhà nước trong lĩnh vực thú y.

- Yêu cầu tiểu ban tiêm phòng ngoài công tác tuyên truyền, vận động mà hộ chăn nuôi không chấp hành thì lập biên bản báo cáo về ban chỉ đạo tiêm phòng của xã để có biện pháp.

4. Tổ chức thực hiện:

Các thôn căn cứ kế hoạch tiêm phòng của xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng của đơn vị mình và thực hiện thật tốt các nội dung sau:

- Kiện toàn tiểu ban tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi đợt 2/2019. Cùng với thành viên ban chỉ đạo của xã được phân công và cán bộ thú y tiêm phòng triệt để đối tượng vật nuôi trong thôn ( nằm trong độ tuổi tiêm phòng).

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thông báo kế hoạch tiêm phòng để người chăn nuôi nhốt vật nuôi và tham gia bắt giữ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêm phòng.

- Giao cho đồng chí trưởng thý y đấu mối với trạm thú y huyện chuẩn bị thật tốt các loại vật tư, vác xin để thực hiện đợt tiêm phòng đạt kết quả cao, tuyệt đối an toàn, ghi chép và báo cáo đầy đủ theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe vật nuôi sau khi tiêm phòng để có các biện pháp sử lý kịp thời khi có sự cố xảy.

- Cán bộ văn hóa, đài truyền thanh xã tăng cường tin bài trong thời gian diễn ra tiêm phòng để người chăn nuôi nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ và lợi ích của công tác tiêm phòng để tự giác đem vật nuôi đến để tiêm phòng định kỳ.

Tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi trong chăn nuôi là một biện pháp kỹ thuật quan trọng để đảm bảo an toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe con người đồng thời là quy định bắt buộc theo luật thú y. Đơn vị nào tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp, để dịch bệnh phát sinh. Thì đồng chí trưởng thôn, đồng chí bí thư của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước đồng chí bí thư Đảng ủy và đồng chí chủ tịch UBND xã.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn hoặc vướng mắc các đơn vị phản ánh về UBND xã qua công chức chuyên môn phụ trách Nông Nghiệp để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Các đ/c lãnh đạo: PHÓ. CHỦ TỊCH

Đảng ủy, HĐND,UBND, UBMTTQ ( Theo dõi, chỉ đạo);

- Các đồng chí trong BCĐ tiêm phòng xã;

- Các thôn.(T/hiện)

- Lưu vp.

Nguyễn Duy Cam

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA VÀ TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 NĂM 2019 Ở CÁC THÔN

( Kèm theo quyết định số: /QĐ – UBND ngày /8/2019 của chủ tịch UBND xã)

1

Ông Nguyễn Duy Cam

P. chủ tịch UBND – Phó ban

Phụ trách chung

2

Ông Nguyễn Khắc Dũng

CC. Địa chính - NN

Vật tư – Kỹ thuật

3

Ông Lê Văn Thụ

Phó chủ tịch HĐND xã

Khánh Hội

4

Ông La Đình Tâm

Chủ tịch hội ND xã

Khánh Hội

5

Bà Ng. Thị Thu Hằng

CC Văn phòng thống kê

Đông Mỹ

6

Bà Lê Thị Bình

Chủ tịch hội LHPN xã

Đông Mỹ

7

Ông Ng. Quán Vệ

Chủ tịch hội CCB xã

Đông Hòa

8

Lê Văn Siểu

Bí thư ĐTN

Phú Điền

9

Ông Lê Huy Khương

Chủ tịch UB MTTQ xã

Cự Khánh

10

Ông Ng. Duy Bảo

CC Địa chính - MT

Đồng Mũ

11

Ông Lê Huy Luyện

UVUB – xã Đội Trưởng

Xử Nhân 1

12

Ông Ng. Quốc Huy

UVUB – Trưởng C.A xã

Xử Nhân 2

13

Ông Trịnh Xuân Bình

CC Tư pháp hộ tịch

Xử Nhân 2

14

Bà Ng. Thị Thu

CC Văn hóa

Tuyên truyền

15

Ông Trịnh Xuân Hưng

CC Kế toán NS xã

Tài Chính

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ. CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Cam