Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Thiệu Duy năm 2023

Đăng lúc: 01/01/1970 (GMT+7)
100%

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức toàn xã trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU DUY Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / KH - UBND

Thiệu Duy, ngày 01 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Thiệu Duy năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số: 13 /KH – UBND, ngày 13 tháng 01 năm 2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 như sau:

I.Mục tiêu, yêu cầu

1. Mục tiêu

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức toàn xã trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức.

- Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh, tập trung vào các nội dung chủ yếu, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính nhà nước, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Tuyên truyền về:

+ Đề án “ Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

+ Đề án “ Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”;

+ Đề án “ Xác định chỉ số CCHC của cán bộ, cơ quan nganh bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”;

+ Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và bộ thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của UBND tỉnh.

+ Các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên MT....

+ Các quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa về các danh hiệu kiểu mẫu theo quyết định số 09/2019/QĐ – UBND.

3. Hình thức tuyên truyền

- Huy động và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng:

+ Hệ thống loa truyền thanh của xã,

+ Tuyên truyền trực quan bằng hệ thống pano, áp phích, băng cờ...với các khẩu hiệu, thông điệp, hình ảnh trực quan dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

+ Tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, pháp luật.

+ Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử.

III. Giải pháp thực hiện

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã trong việc chủ trì CCHC. Chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.Cải thiện nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của xã, của thôn.Gắn công tác tuyên truyền với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

IV. Tổ chức thực hiện

1.Công chức Văn phòng – thống kê

Chủ trì, phối hợp để thực hiện việc phổ biến, quán triệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo UBND xã.

Phối hợp với ban biên tập đài truyền thanh xây dựng nội dung tuyên truyền cải cách hành chính.

Cập nhật công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2.Công chức VH – XH

Chủ trì, đôn đốc các công chức chuyên môn, các bộ phận có liên quan, xây dựng các tin bài tuyên truyền về CCHC để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, cổng thông tin điện tử.

3.Công chức Tư pháp – hộ tịch

Xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm, quý gắp với các nội dung liên quan đến cải cách hành chính năm 2023.

4. Đề nghị MTTQ và các ban ngành đoàn thể

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt được chủ trương, giải pháp, nội dung về kế hoạch cải cách hành chính của xã năm 2023.

Tăng cường giám sát thực hiện CCHC, cải cách TTHC, việc giải quyết TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức.

5. Công đoàn xã

Phối hợp phát động đẩy mạnh phong trào CBCC thi đua thực hiện công tác CCHC, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, đề nghị các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

-Lãnh đạo UBND xã;

-Phòng Văn hóa – thông tin;

-Thường trực Đảng ủy – HĐND;

-UBMTTQ,các đoàn thể;

-Các công chức chuyên môn;

-Công an,các trường học,trạm ytees;

-7 thôn;

-Lưu: VP,VH. Lê Xuân Thủy

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Thiệu Duy năm 2023

Đăng lúc: 01/01/1970 (GMT+7)
100%

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức toàn xã trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU DUY Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / KH - UBND

Thiệu Duy, ngày 01 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Thiệu Duy năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số: 13 /KH – UBND, ngày 13 tháng 01 năm 2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 như sau:

I.Mục tiêu, yêu cầu

1. Mục tiêu

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức toàn xã trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức.

- Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh, tập trung vào các nội dung chủ yếu, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính nhà nước, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Tuyên truyền về:

+ Đề án “ Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

+ Đề án “ Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”;

+ Đề án “ Xác định chỉ số CCHC của cán bộ, cơ quan nganh bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”;

+ Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và bộ thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của UBND tỉnh.

+ Các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên MT....

+ Các quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa về các danh hiệu kiểu mẫu theo quyết định số 09/2019/QĐ – UBND.

3. Hình thức tuyên truyền

- Huy động và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng:

+ Hệ thống loa truyền thanh của xã,

+ Tuyên truyền trực quan bằng hệ thống pano, áp phích, băng cờ...với các khẩu hiệu, thông điệp, hình ảnh trực quan dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

+ Tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, pháp luật.

+ Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử.

III. Giải pháp thực hiện

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã trong việc chủ trì CCHC. Chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.Cải thiện nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của xã, của thôn.Gắn công tác tuyên truyền với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

IV. Tổ chức thực hiện

1.Công chức Văn phòng – thống kê

Chủ trì, phối hợp để thực hiện việc phổ biến, quán triệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo UBND xã.

Phối hợp với ban biên tập đài truyền thanh xây dựng nội dung tuyên truyền cải cách hành chính.

Cập nhật công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2.Công chức VH – XH

Chủ trì, đôn đốc các công chức chuyên môn, các bộ phận có liên quan, xây dựng các tin bài tuyên truyền về CCHC để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, cổng thông tin điện tử.

3.Công chức Tư pháp – hộ tịch

Xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm, quý gắp với các nội dung liên quan đến cải cách hành chính năm 2023.

4. Đề nghị MTTQ và các ban ngành đoàn thể

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt được chủ trương, giải pháp, nội dung về kế hoạch cải cách hành chính của xã năm 2023.

Tăng cường giám sát thực hiện CCHC, cải cách TTHC, việc giải quyết TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức.

5. Công đoàn xã

Phối hợp phát động đẩy mạnh phong trào CBCC thi đua thực hiện công tác CCHC, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, đề nghị các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

-Lãnh đạo UBND xã;

-Phòng Văn hóa – thông tin;

-Thường trực Đảng ủy – HĐND;

-UBMTTQ,các đoàn thể;

-Các công chức chuyên môn;

-Công an,các trường học,trạm ytees;

-7 thôn;

-Lưu: VP,VH. Lê Xuân Thủy

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT