Truy cập

Hôm nay:
438
Hôm qua:
197
Tuần này:
1572
Tháng này:
4587
Tất cả:
136743

Quyết định hoạt động trung tâm TDTT năm2019

Ngày 27/07/2019 11:18:37

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Quản lý và sử dụng Trung tâm Văn hoá thể thao xã.

ñy ban nh©n d©n

x· thiÖu DUY

Sè: /Q§ - UBND

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Thiệu Duy, ngày tháng 5 năm 2019

QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh qu¶n lý, sö dông

Trung tâm văn hoá thể thao xã Thiệu Duy


ñy ban nh©n d©n x· thiÖu Duy

C¨n cø LuËt Tổ chức Chính quyền địa phương n¨m 2015;

C¨n cø Th«ng t­ sè 12/2010/TT-BVHTTDL ngµy 22/12/2010 cña Bé V¨n hãa, ThÓ thao vµ du lÞch vÒ viÖc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động và tiêu chí của trung tâm văn hoá thể thao xã, phường, thị trấn.

XÐt ®Ò nghÞ cña c¸n bé V¨n hãa x·,

QuyÕt ®Þnh:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Quản lý và sử dụng Trung tâm Văn hoá thể thao xã.

Điều 2:Trung tâm Văn hóa thể thao xã có trách nhiệm tổ chức triển khai quản lý, hoạt động Nhà văn hoá, nhà luyện tập thi đấu thể dục - thể thao, sân Vận động theo Quy định này.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Cán bộ văn phòng UBND, cán bộ văn hoá , các ban ngành có liên quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

N¬i nhËn:

- TTr Đảng ñy, H§ND (§Ó b/c¸o);

- Lãnh đạo UBND xã;

- Nh­ ®iÒu 3 QĐ;

- L­u VP, VHXH.

TM.Uû ban nh©n d©n

chñ tÞch

Lê Xuân Thủy

Quyết định hoạt động trung tâm TDTT năm2019

Đăng lúc: 27/07/2019 11:18:37 (GMT+7)

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Quản lý và sử dụng Trung tâm Văn hoá thể thao xã.

ñy ban nh©n d©n

x· thiÖu DUY

Sè: /Q§ - UBND

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Thiệu Duy, ngày tháng 5 năm 2019

QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh qu¶n lý, sö dông

Trung tâm văn hoá thể thao xã Thiệu Duy


ñy ban nh©n d©n x· thiÖu Duy

C¨n cø LuËt Tổ chức Chính quyền địa phương n¨m 2015;

C¨n cø Th«ng t­ sè 12/2010/TT-BVHTTDL ngµy 22/12/2010 cña Bé V¨n hãa, ThÓ thao vµ du lÞch vÒ viÖc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động và tiêu chí của trung tâm văn hoá thể thao xã, phường, thị trấn.

XÐt ®Ò nghÞ cña c¸n bé V¨n hãa x·,

QuyÕt ®Þnh:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Quản lý và sử dụng Trung tâm Văn hoá thể thao xã.

Điều 2:Trung tâm Văn hóa thể thao xã có trách nhiệm tổ chức triển khai quản lý, hoạt động Nhà văn hoá, nhà luyện tập thi đấu thể dục - thể thao, sân Vận động theo Quy định này.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Cán bộ văn phòng UBND, cán bộ văn hoá , các ban ngành có liên quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

N¬i nhËn:

- TTr Đảng ñy, H§ND (§Ó b/c¸o);

- Lãnh đạo UBND xã;

- Nh­ ®iÒu 3 QĐ;

- L­u VP, VHXH.

TM.Uû ban nh©n d©n

chñ tÞch

Lê Xuân Thủy