Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022

Đăng lúc: 05/09/2022 (GMT+7)
100%

Căn cứ Kế hoạch số 129 /KH-BCĐ ngày 31/8/2022 của BCĐ về quản lý VS ATTP xã Thiệu Duy về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113 /QĐ-UBND

Thiệu Duy, ngày 31 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp

Tết Trung thu năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU DUY

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12;

Căn cứ Nghị định 15/2018/ NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Kế hoạch số 01 /KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND xã Thiệu Duy về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 129 /KH-BCĐ ngày 31/8/2022 của BCĐ về quản lý VS ATTP xã Thiệu Duy về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022.

Xét đề nghị của công chức Văn hoá xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1.

Ông: Trọng Phương

P.Chủ tịch UBND xã

Trưởng đoàn

2.

Ông: Lê Như Thắng

Trưởng trạm y tế

Phó đoàn

3.

Bà: Nguyễn Thị Thu

Công chức Văn hóa-TT

Thư ký

4.

Ông: Hoàng Nam

Trưởng công an xã

Thành viên

5.

Ông: Lê Văn Thế

CB thú y xã

Thành viên

6

Bà: La Thị Hồng

CC VPTK

Thành viên

Thành phần mời là UBMTTQ xã, các ông (bà) trưởng thôn có cơ sở được kiểm tra.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố theo nội dung Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-BCĐ ngày 31/8/2022 của Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022;

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 5/9 đến ngày 10/09/2022

Đối tượng, địa bàn kiểm tra: Theo Phụ lục đính kèm.

2. Kiến nghị Chủ tịch UBND xã xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất bánh kẹo, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các ngành, đơn vị có liên quan; chủ các cơ sở được kiểm tra và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- BCĐ VSATTP huyện Thiệu Hóa (để b/c);

- TVĐảng ủy- TT HĐND-UBND xã (để b/c);

- BCĐ QLVSATTP xã (để t/h);

- Như Điều 4-QĐ;

- Lưu: VT, BCĐ.

CHỦ TỊCH

Xuân Thuỷ

Phụ lục. Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm kiểm tra

(kèm theo Quyết định số /QĐ-BCĐ ngày 31 /8 /2022 của BCĐ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Thiệu Duy về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022)

TT

Tên chủ cơ sở SXKD

Thôn

Loại hình SX,KD

Ghi chú

1

Lê Như Thìn

Khánh Hội

Sản phẩm bao gói

2

Lê Như Thanh

Khánh Hội

Sản phẩm bao gói

3

Lê Hữu Mong

Khánh Hội

Chăn nuôi lợn

4

Lê Hữu Hiếu

Đông Mỹ

KD Thịt trâu, bò

5

Trần Thị Lượng

Đông Mỹ

Sản phẩm bao gói

6

Nguyễn Duy Chấn

Đông Mỹ

KD Thịt lợn

7

Nguyễn Ngọc Công

Đông Mỹ

Trồng rau

8

Nguyễn Thị Lịch

Đông Mỹ

Thức ăn đường phố

9

Lê Thị Tình

Đông Mỹ

Thức ăn đường phố

10

Lê Xuân An

Đông Hoà

KD Thịt lợn

11

Lê Đăng Thắng

Phú Điền

Chăn nuôi lợn

12

Nguyễn Công Hoan

Phú Điền

Chăn nuôi vịt

13

Lê Đình Vẽ

Cự Khánh

Chăn nuôi ngan, gà, vịt

14

Lê Viết Giang

Cự Khánh

Chăn nuôi ngan, gà, vịt

15

Lê Đình Đồng

Cự Khánh

Chăn nuôi thỏ

16

Đinh Văn Thu

Cự Khánh

Chăn nuôi ngan, gà, vịt

17

Nhâm Văn Nậm

XN1

Trồng rau, củ, quả

18

Lê Văn Thuấn

XN1

Chăn nuôi ngan, gà, vịt

19

Đỗ Thị Luỹ

XN3

Trồng rau

20

Trần Văn Tâm

XN3

Trồng rau

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022

Đăng lúc: 05/09/2022 (GMT+7)
100%

Căn cứ Kế hoạch số 129 /KH-BCĐ ngày 31/8/2022 của BCĐ về quản lý VS ATTP xã Thiệu Duy về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113 /QĐ-UBND

Thiệu Duy, ngày 31 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp

Tết Trung thu năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU DUY

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12;

Căn cứ Nghị định 15/2018/ NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Kế hoạch số 01 /KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND xã Thiệu Duy về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 129 /KH-BCĐ ngày 31/8/2022 của BCĐ về quản lý VS ATTP xã Thiệu Duy về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022.

Xét đề nghị của công chức Văn hoá xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1.

Ông: Trọng Phương

P.Chủ tịch UBND xã

Trưởng đoàn

2.

Ông: Lê Như Thắng

Trưởng trạm y tế

Phó đoàn

3.

Bà: Nguyễn Thị Thu

Công chức Văn hóa-TT

Thư ký

4.

Ông: Hoàng Nam

Trưởng công an xã

Thành viên

5.

Ông: Lê Văn Thế

CB thú y xã

Thành viên

6

Bà: La Thị Hồng

CC VPTK

Thành viên

Thành phần mời là UBMTTQ xã, các ông (bà) trưởng thôn có cơ sở được kiểm tra.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố theo nội dung Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-BCĐ ngày 31/8/2022 của Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022;

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 5/9 đến ngày 10/09/2022

Đối tượng, địa bàn kiểm tra: Theo Phụ lục đính kèm.

2. Kiến nghị Chủ tịch UBND xã xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất bánh kẹo, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các ngành, đơn vị có liên quan; chủ các cơ sở được kiểm tra và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- BCĐ VSATTP huyện Thiệu Hóa (để b/c);

- TVĐảng ủy- TT HĐND-UBND xã (để b/c);

- BCĐ QLVSATTP xã (để t/h);

- Như Điều 4-QĐ;

- Lưu: VT, BCĐ.

CHỦ TỊCH

Xuân Thuỷ

Phụ lục. Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm kiểm tra

(kèm theo Quyết định số /QĐ-BCĐ ngày 31 /8 /2022 của BCĐ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Thiệu Duy về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022)

TT

Tên chủ cơ sở SXKD

Thôn

Loại hình SX,KD

Ghi chú

1

Lê Như Thìn

Khánh Hội

Sản phẩm bao gói

2

Lê Như Thanh

Khánh Hội

Sản phẩm bao gói

3

Lê Hữu Mong

Khánh Hội

Chăn nuôi lợn

4

Lê Hữu Hiếu

Đông Mỹ

KD Thịt trâu, bò

5

Trần Thị Lượng

Đông Mỹ

Sản phẩm bao gói

6

Nguyễn Duy Chấn

Đông Mỹ

KD Thịt lợn

7

Nguyễn Ngọc Công

Đông Mỹ

Trồng rau

8

Nguyễn Thị Lịch

Đông Mỹ

Thức ăn đường phố

9

Lê Thị Tình

Đông Mỹ

Thức ăn đường phố

10

Lê Xuân An

Đông Hoà

KD Thịt lợn

11

Lê Đăng Thắng

Phú Điền

Chăn nuôi lợn

12

Nguyễn Công Hoan

Phú Điền

Chăn nuôi vịt

13

Lê Đình Vẽ

Cự Khánh

Chăn nuôi ngan, gà, vịt

14

Lê Viết Giang

Cự Khánh

Chăn nuôi ngan, gà, vịt

15

Lê Đình Đồng

Cự Khánh

Chăn nuôi thỏ

16

Đinh Văn Thu

Cự Khánh

Chăn nuôi ngan, gà, vịt

17

Nhâm Văn Nậm

XN1

Trồng rau, củ, quả

18

Lê Văn Thuấn

XN1

Chăn nuôi ngan, gà, vịt

19

Đỗ Thị Luỹ

XN3

Trồng rau

20

Trần Văn Tâm

XN3

Trồng rau

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT