Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Thông báo đường dây nóng

Đăng lúc: 07/02/2023 (GMT+7)
100%

UBND xã Thiệu Duy công bố đường dây nóng về vệ sinh ATTP để nhân dân biết, báo cáo cơ quan chức năng kịp thời xử lý khi có thông tin liên quan đến đến vệ sinh an toàn thực phẩm.ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU DUY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Duy, ngày 08 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

UBND xã Thiệu Duy công bố đường dây nóng về vệ sinh ATTP để nhân dân biết, báo cáo cơ quan chức năng kịp thời xử lý khi có thông tin liên quan đến đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

STT

Họ tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

Số điện thoại

1

Lê Trọng Phương

PCT.UBND

Phụ trách chung

0949339010

2

Lê Như Thắng

Trưởng trạm y tế

Phó ban trực

0915590163

3

Nguyễn Thị Thu

CC Văn Hóa - XH

Phụ trách ATTP

0945350683

NGƯỜI VIẾT BÀI

CC VĂN HÓA -XH

Nguyễn Thị Thu

DUYỆT CỦA UBND XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trọng Phương

Thông báo đường dây nóng

Đăng lúc: 07/02/2023 (GMT+7)
100%

UBND xã Thiệu Duy công bố đường dây nóng về vệ sinh ATTP để nhân dân biết, báo cáo cơ quan chức năng kịp thời xử lý khi có thông tin liên quan đến đến vệ sinh an toàn thực phẩm.ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU DUY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Duy, ngày 08 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

UBND xã Thiệu Duy công bố đường dây nóng về vệ sinh ATTP để nhân dân biết, báo cáo cơ quan chức năng kịp thời xử lý khi có thông tin liên quan đến đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

STT

Họ tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

Số điện thoại

1

Lê Trọng Phương

PCT.UBND

Phụ trách chung

0949339010

2

Lê Như Thắng

Trưởng trạm y tế

Phó ban trực

0915590163

3

Nguyễn Thị Thu

CC Văn Hóa - XH

Phụ trách ATTP

0945350683

NGƯỜI VIẾT BÀI

CC VĂN HÓA -XH

Nguyễn Thị Thu

DUYỆT CỦA UBND XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trọng Phương

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT