Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

THÔNG BÁO Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn xã Thiệu Duy

Đăng lúc: 05/09/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND xã Thiệu Duy về việc kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn xã Thiệu Duy.

BCĐ VỀ QUẢN LÝ

VỆ SINH ATTP XÃ THIỆU DUY

ĐOÀN KIỂM TRA


Số: 12/TB - ĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Duy, ngày 01 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra

vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022

trên địa bàn xã Thiệu Duy


Kính gửi: …………………………………………………………….

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND xã Thiệu Duy về việc kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn xã Thiệu Duy.

Đoàn kiểm tra xây dựng lịch và nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

1. Thành phần đoàn kiểm tra, gồm các thành viên, cụ thể:

1.

Ông: Lê Trọng Phương

P.Chủ tịch UBND xã

Trưởng đoàn

2.

Ông: Lê Như Thắng

Trưởng trạm y tế

Phó đoàn

3.

Bà: Nguyễn Thị Thu

Công chức Văn hóa-TT

Thành viên

4.

Ông: Hoàng Nam

Trưởng CA xã

Thành viên

5.

Ông: Lê Văn Thế

Trưởng thú y xã

Thành viên

7.

La Thị Hồng

Công chức VP-TK

Thư ký

Thành phần mời là UBMTTQ xã, các ông (bà) trưởng thôn có cơ sở được kiểm tra.

2. Nội dung kiểm tra:

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

- Giấy cam kết bảo đảm ATTP (đối với cơ sở thuộc diện phải ký cam kết).

- Giấy xác nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Nhãn sản phẩm thực phẩm.

- Điều kiện bảo đảm ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm.

- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu chuyển về các đơn vị kiểm nghiệm khi cần thiết.

- Các nội dung khác có liên quan.

b. Đối với cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản

- Kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và PTNT

- Các nội dung khác có liên quan.

3. Đối tượng kiểm tra: Theo phụ lục đính kèm

4. Thời gian kiểm tra:

Từ ngày 5/9 đến ngày 10/9/2022.

Đoàn kiểm tra xã Thiệu Duy thông báo nội dung và lịch kiểm tra cụ thể, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan và các cơ sở biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Các Tổ giám sát;

- Lưu: VT, ĐKT.

TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trọng Phương

Lịch kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn

TT

Cơ sở

Địa chỉ

Loại hình SX, KD

Dự kiến thời gian kiểm tra

1

A

Thôn 1

Tạp hóa

7h15 ngày …./…

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

THÔNG BÁO Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn xã Thiệu Duy

Đăng lúc: 05/09/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND xã Thiệu Duy về việc kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn xã Thiệu Duy.

BCĐ VỀ QUẢN LÝ

VỆ SINH ATTP XÃ THIỆU DUY

ĐOÀN KIỂM TRA


Số: 12/TB - ĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Duy, ngày 01 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch và nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra

vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022

trên địa bàn xã Thiệu Duy


Kính gửi: …………………………………………………………….

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND xã Thiệu Duy về việc kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn xã Thiệu Duy.

Đoàn kiểm tra xây dựng lịch và nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

1. Thành phần đoàn kiểm tra, gồm các thành viên, cụ thể:

1.

Ông: Lê Trọng Phương

P.Chủ tịch UBND xã

Trưởng đoàn

2.

Ông: Lê Như Thắng

Trưởng trạm y tế

Phó đoàn

3.

Bà: Nguyễn Thị Thu

Công chức Văn hóa-TT

Thành viên

4.

Ông: Hoàng Nam

Trưởng CA xã

Thành viên

5.

Ông: Lê Văn Thế

Trưởng thú y xã

Thành viên

7.

La Thị Hồng

Công chức VP-TK

Thư ký

Thành phần mời là UBMTTQ xã, các ông (bà) trưởng thôn có cơ sở được kiểm tra.

2. Nội dung kiểm tra:

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

- Giấy cam kết bảo đảm ATTP (đối với cơ sở thuộc diện phải ký cam kết).

- Giấy xác nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Nhãn sản phẩm thực phẩm.

- Điều kiện bảo đảm ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm.

- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu chuyển về các đơn vị kiểm nghiệm khi cần thiết.

- Các nội dung khác có liên quan.

b. Đối với cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản

- Kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và PTNT

- Các nội dung khác có liên quan.

3. Đối tượng kiểm tra: Theo phụ lục đính kèm

4. Thời gian kiểm tra:

Từ ngày 5/9 đến ngày 10/9/2022.

Đoàn kiểm tra xã Thiệu Duy thông báo nội dung và lịch kiểm tra cụ thể, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan và các cơ sở biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Các Tổ giám sát;

- Lưu: VT, ĐKT.

TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trọng Phương

Lịch kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn

TT

Cơ sở

Địa chỉ

Loại hình SX, KD

Dự kiến thời gian kiểm tra

1

A

Thôn 1

Tạp hóa

7h15 ngày …./…

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT