Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhận hỗ trợ máy tính thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Đăng lúc: 11/08/2022 (GMT+7)
100%

“Sóng và máy tính cho em” Thực hiện Thông tư số: 09/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU DUY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 195 /TB-UBND Thiệu Duy, ngày 11 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhận hỗ trợ máy tính thuộc chương trình

“Sóng và máy tính cho em”

Thực hiện Thông tư số: 09/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc hướng dẫnthực hiệnhỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công íchđể sử dụng máy tính bảngthuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Duy thông báo đến toàn thể nhân dân trong xã biết những hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, có thành viên của hộ gia đình là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc chương trình, chưa được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Trong phạm vi số lượng máy tính bảng của chương trình phân bổ cho tỉnh theo quy định thì đối tượng được nhận máy tính bảng sẽ được xác định theo tiêu chí ưu tiên được quy định như sau:

Tiêu chí ưu tiên hộ gia đình được nhận máy tính bảng theo thứ tự sau:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng;

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội;

- Hộ nghèo;

- Hộ cận nghèo.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Thiệu Duy thông báo đến toàn thể nhân dân trong xã biết và đến đăng ký trực tiếp với bà Nguyễn Thị Thu - Công chức Văn hóa xã trong thời gian làm việc hành chính từ ngày 11/8/2022 đến ngày 14/8/2022 để tổng hợp báo cáo về huyện theo quy định.

Lưu ý: - Khi đến đăng ký đề nghị mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của chủ hộ.

- Đề nghị các thôn thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của thôn Từ ngày 11/8/2022 đến ngày 14/8/2022 ngày 2 -3 lần.

KT.CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

Lê Trọng Phương

THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhận hỗ trợ máy tính thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Đăng lúc: 11/08/2022 (GMT+7)
100%

“Sóng và máy tính cho em” Thực hiện Thông tư số: 09/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU DUY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 195 /TB-UBND Thiệu Duy, ngày 11 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhận hỗ trợ máy tính thuộc chương trình

“Sóng và máy tính cho em”

Thực hiện Thông tư số: 09/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc hướng dẫnthực hiệnhỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công íchđể sử dụng máy tính bảngthuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Duy thông báo đến toàn thể nhân dân trong xã biết những hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, có thành viên của hộ gia đình là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc chương trình, chưa được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Trong phạm vi số lượng máy tính bảng của chương trình phân bổ cho tỉnh theo quy định thì đối tượng được nhận máy tính bảng sẽ được xác định theo tiêu chí ưu tiên được quy định như sau:

Tiêu chí ưu tiên hộ gia đình được nhận máy tính bảng theo thứ tự sau:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng;

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội;

- Hộ nghèo;

- Hộ cận nghèo.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Thiệu Duy thông báo đến toàn thể nhân dân trong xã biết và đến đăng ký trực tiếp với bà Nguyễn Thị Thu - Công chức Văn hóa xã trong thời gian làm việc hành chính từ ngày 11/8/2022 đến ngày 14/8/2022 để tổng hợp báo cáo về huyện theo quy định.

Lưu ý: - Khi đến đăng ký đề nghị mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của chủ hộ.

- Đề nghị các thôn thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của thôn Từ ngày 11/8/2022 đến ngày 14/8/2022 ngày 2 -3 lần.

KT.CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

Lê Trọng Phương

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT