Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Thông báo về việc rà soát, thống kê các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số ĐVB - T2

Đăng lúc: 10/07/2018 (GMT+7)
100%

căn cứ công văn số 694/STTTT - QLVT ngày 06/6/2018 của Sở Thông tin và truyền thông Thanh hóa.

Căn cứ công văn số 694/STTTT-QLVT ngày 06/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc rà soát, thống kê các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Căn cứ công văn số: 847/UBND – VHTT thiệu hóa, ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc rà soát, thống kê các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Để đảm bảo thực hiện tốt nội dung hỗ trợ đầu thu truyền hình số hóa cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được thụ hưởng trên địa bàn xã. Phòng văn hóa thông tin huyện phối hợp với UBND xã hướng dẫn và yêu cầu các thôn khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Các quy định chung

1.1. Về đối tượng được hỗ trợ: Các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

1.2. Điều kiện nhận hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn ĐVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số ĐVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền, như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình qua mạng Internet trong thời gian hỗ trợ tại đụa phương.

1.3. Phương thức và nội dung hỗ trợ: Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được nhận một lần gồm 01 đầu thu truyền hình số hóa mặt đất hoặc vệ tinh kèm theo ăng –ten thu phù hợp với dây cáp nối có độ dài tối đa 15 mét (đối với chế độ thu ngoài trời), được lắp đặt hoàn chỉnh và bảo hành ít nhất 12 tháng từ ngày hộ gia đình nhận bàn giao đầu thu truyền hình số.

2. Về rà soát, các bước đăng ký được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

2.1. Về biểu mẫu thống kê.

UBND huyên gửi các biểu mẫu rà soát, thống kê để triển khai thực hiện, bao gồm:

- Mẫu 01: Phiếu rà soát, thống kê hiện trạng phương thức thu xem truyền hình.

- Mẫu 02: Đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

- Mẫu 03: Bảng tổng hợp đối tượng đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

- Mẫu 04: Danh sách hộ nghèo đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

- Mẫu 05: Danh sách hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Căn cứ nội dung hướng dẫn Chủ tịch UBND xã Chỉ đạo, giao Công chức văn hóa chủ trì, phối hợp với Công chức văn hóa xã hội và Thôn trưởng các thôn, các đơn vị có liên quan thực hiện công tác điều tra, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số theo quy định.

* Chủ tịch UBND xã yêu cầu thôn trưởng các thôn thời gian nộp các mẫu thống kê về UBND xã ngày 13/7/2018 để tổng hợp nộp cho huyện theo quy định.

- Thôn nào không gửi các biểu mẫu đúng thời gian nêu trên, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã.

Đây là chương trình an sinh xã hội của Nhà nước cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đề nghị các thôn nghiêm túc chỉ đạo thực hiện .

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Cam

Thông báo về việc rà soát, thống kê các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số ĐVB - T2

Đăng lúc: 10/07/2018 (GMT+7)
100%

căn cứ công văn số 694/STTTT - QLVT ngày 06/6/2018 của Sở Thông tin và truyền thông Thanh hóa.

Căn cứ công văn số 694/STTTT-QLVT ngày 06/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc rà soát, thống kê các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Căn cứ công văn số: 847/UBND – VHTT thiệu hóa, ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc rà soát, thống kê các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Để đảm bảo thực hiện tốt nội dung hỗ trợ đầu thu truyền hình số hóa cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được thụ hưởng trên địa bàn xã. Phòng văn hóa thông tin huyện phối hợp với UBND xã hướng dẫn và yêu cầu các thôn khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Các quy định chung

1.1. Về đối tượng được hỗ trợ: Các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

1.2. Điều kiện nhận hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn ĐVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số ĐVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền, như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình qua mạng Internet trong thời gian hỗ trợ tại đụa phương.

1.3. Phương thức và nội dung hỗ trợ: Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được nhận một lần gồm 01 đầu thu truyền hình số hóa mặt đất hoặc vệ tinh kèm theo ăng –ten thu phù hợp với dây cáp nối có độ dài tối đa 15 mét (đối với chế độ thu ngoài trời), được lắp đặt hoàn chỉnh và bảo hành ít nhất 12 tháng từ ngày hộ gia đình nhận bàn giao đầu thu truyền hình số.

2. Về rà soát, các bước đăng ký được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

2.1. Về biểu mẫu thống kê.

UBND huyên gửi các biểu mẫu rà soát, thống kê để triển khai thực hiện, bao gồm:

- Mẫu 01: Phiếu rà soát, thống kê hiện trạng phương thức thu xem truyền hình.

- Mẫu 02: Đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

- Mẫu 03: Bảng tổng hợp đối tượng đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

- Mẫu 04: Danh sách hộ nghèo đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

- Mẫu 05: Danh sách hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Căn cứ nội dung hướng dẫn Chủ tịch UBND xã Chỉ đạo, giao Công chức văn hóa chủ trì, phối hợp với Công chức văn hóa xã hội và Thôn trưởng các thôn, các đơn vị có liên quan thực hiện công tác điều tra, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số theo quy định.

* Chủ tịch UBND xã yêu cầu thôn trưởng các thôn thời gian nộp các mẫu thống kê về UBND xã ngày 13/7/2018 để tổng hợp nộp cho huyện theo quy định.

- Thôn nào không gửi các biểu mẫu đúng thời gian nêu trên, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã.

Đây là chương trình an sinh xã hội của Nhà nước cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đề nghị các thôn nghiêm túc chỉ đạo thực hiện .

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Cam

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT